การจดทะเบียน

การจดทะเบียนบริษัท

ในปัจจุบัน มีรูปแบบในการอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจที่หลากหลาย ในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็น บริษัทจำกัด สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการเจ้าของคนเดียว ในการจัดประเภทบริษัทจำกัด (LLC) จะมีสามตัวเลือกที่แตกต่างกัน ได้แก่ บริษัทเอกชนจํากัดที่มีผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว บริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจำกัด

เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย ต่อไปนี้คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจและข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท

บริษัทจำกัด (LLC) คือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นมีหนี้สินจำกัดอยู่แค่เงินสมทบ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทเอกชนจํากัดที่มีผู้ถือหุ้นคนเดียว บริษัทเอกชนจํากัด และบริษัทมหาชนจำกัด ข้อดีส่วนใหญ่ในการเปิดบริษัทจำกัดในประเทศกัมพูชาก็คือบริษัทจำกัดเป็นรูปแบบบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยต้องมีเงินทุนขั้นต่ำในการก่อตั้ง (1,000 ดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้บริษัทประเภทนี้ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia) สำหรับโครงการลงทุนอีกด้วย สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ข้อดีอีกประการหนึ่งในการเปิดบริษัทจำกัดในประเทศกัมพูชาก็คือการที่สามารถเปิดบริษัทได้ในหลากหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการเปิดบริษัทจำกัดในกัมพูชาคือการมีภาระเกี่ยวกับภาษีค่อนข้างสูง ซึ่งมีตั้งแต่การยื่นภาษีไปจนถึงการดูแลระบบภายในบริษัทเนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศนี้ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการอนุมัติสำหรับการปรับปรุงภายในบริษัทอยู่เสมอ

สำนักงานสาขาเป็นตัวแทนหรือหน่วยงานในประเทศกัมพูชาของบริษัทแม่ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การมีสำนักงานสาขาในประเทศกัมพูชามีข้อดีคือการที่มีโครงสร้างการบริหารภายในบริษัท โครงสร้างทางกฎหมาย และโครงสร้างทางบัญชีที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่ข้อเสียของการมีสำนักงานสาขาคือจะมีการเรียกเก็บภาษีสำหรับกิจกรรมทุกรายการ สำนักงานสาขาไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับโครงการลงทุนของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา บริษัทแม่ต้องรับภาระหนี้สินต่าง ๆ ของสาขา และสำนักงานสาขาไม่มีสภาพนิติบุคคลที่แยกจากบริษัทแม่

ในส่วนของสำนักงานผู้แทน คำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับประเภทบริษัทนี้คือบริษัทตัวแทนท้องถิ่นในกัมพูชาของบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการมีสำนักงานผู้แทนในกัมพูชาคือ มีการอนุมัติที่รวดเร็วโดยใช้เพียงเอกสารทางกฎหมายจำนวนน้อยที่สุด และไม่มีการเรียกเก็บภาษีสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ แต่ข้อเสียคือสำนักงานจะไม่ได้รับการอนุมัติจากโครงการลงทุนของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา ขอบเขตของกิจกรรมที่อนุญาตนั้นมีอยู่อย่างจำกัดโดยที่ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศกัมพูชาได้ และสำนักงานผู้แทนไม่มีสภาพนิติบุคคลที่แยกจาก บริษัทแม่

การจดทะเบียนบริษัทเอกชนหรือมหาชนจำกัด สำนักงานสาขาหรือสำนักงานผู้แทนมีขั้นตอนที่คล้ายกันเป็นอย่างมาก และคุณจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในประเทศกัมพูชา

ในส่วนของการตั้งบริษัทจำกัดในกัมพูชา จำเป็นต้องมีขั้นตอนในการบริหารจัดการหลายขั้นตอน ซึ่งได้แก่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจกับกระทรวงพาณิชย์
 2. การเปิดบัญชีธนาคาร
 3. การขึ้นทะเบียนภาษี
 4. การทำความตกลงเกี่ยวกับการเปิดบริษัทกับกระทรวงแรงงาน
 5. การออกใบอนุญาต
 6. การจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อตั้งบริษัทในประเทศกัมพูชา

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องจดทะเบียนกับกรมทะเบียนภายในกระทรวงพาณิชย์

ภายใต้แนวปฏิบัติในปัจจุบัน คุณจะต้องดำเนินการสำหรับกระบวนการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกระทรวง

เมื่อแอปพลิเคชันสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้น คุณจะมีเวลาสิบห้าวันในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ แต่หากคุณไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในสิบห้าวัน ข้อมูลการจดทะเบียนของคุณก็จะถูกลบออกจากระบบ

ก่อนเริ่มกระบวนการดังกล่าว ผู้ลงนามจะต้องจัดทำบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท

ตามกฎหมายแล้ว ข้อบังคับบริษัทของคุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:

 1. ชื่อบริษัท 2. ที่อยู่สำนักงานที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา
 2. วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง)
 3. ทุนจดทะเบียนในสกุลเงินเรียลกัมพูชา
 4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและจำนวนหุ้นสูงสุด รวมถึงมูลค่าตามหน้าตราสาร (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุไว้ด้านล่าง) หากคุณมีหน่วยลงทุนมากกว่าหนึ่งชนิดและเป็นชุดหน่วยลงทุน ข้อบังคับของบริษัทจำเป็นต้องระบุถึงสิทธิ์ สิทธิพิเศษ ข้อจำกัด และเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับหน่วยลงทุนนั้น ๆ ด้วย
 5. คำอธิบายข้อจำกัดเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหุ้น การโอนหุ้น หรือเจ้าของหุ้น (หากมี)
 6. ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้นรายแรก ซึ่งจำเป็นต้องลงนามในข้อบังคับบริษัท
 7. จำนวนกรรมการบริษัท หรือจำนวนขั้นต่ำและจำนวนสูงสุดของกรรมการบริษัท

คุณจะต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์เพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่สองของการตั้งบริษัทในกัมพูชาคือการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ คุณจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ต่อเมื่อมีการอนุมัติชื่อ และต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิบห้าวันจากวันสมัคร

จากนั้น คุณจะต้องตัดสินใจให้แน่ชัดว่ากิจกรรมทางธุรกิจหรือกิจกรรมใดมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ต้องมีการกำหนดมูลค่าตามหน้าตราสาร ซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000 เรียลกัมพูชา หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ และหากคุณต้องการทำการแก้ไขใด ๆ ในบทความก็สามารถทำได้

ขั้นตอนที่สำคัญและมักจะถูกมองข้ามก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทมีที่อยู่ที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายแล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องแสดงหลักฐานที่อยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ LocaWize สามารถให้บริการที่สำคัญนี้ โปรดคลิกที่นี่

ขั้นตอนสุดท้าย คุณจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายแรก รวมถึงข้อมูลการติดต่อ การถือหุ้น หลักฐานการแสดงตัวตน และการระบุสัญชาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลที่รวบรวมสามารถนำเสนอเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายได้

หลังจากที่คุณได้ตั้งบริษัทขึ้นและได้รับเอกสารและใบรับรองที่เหมาะสมแล้ว คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารกฎข้อบังคับต่าง ๆ สำหรับการก่อตั้งบริษัท รวมถึงเอกสารการแก้ไข รายงานการประชุม เอกสารมติของผู้ถือหุ้น และสำเนาประกาศทั้งหมดที่จะส่งหรือยื่นตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายของวิสาหกิจการพาณิชย์ (LCE) รวมถึงบันทึกการลงทะเบียนและบันทึกทางการบัญชีที่ปลอดภัยที่สำนักงานที่จดทะเบียนของคุณ

ข้อกำหนดดังกล่าวมีการเพิ่มเติมจากข้อผูกพันทางภาษีของบริษัท ซึ่งจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทแบบดิจิทัลยังมีให้บริการทางออนไลน์ซึ่งคุณจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านภาษี และคุณสามารถรับสำเนาเอกสารได้ที่กรมทะเบียนการค้า ในส่วนของข้อกำหนดทางกฎหมายทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ LocaWize จะให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ และหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยลูกค้าของเราก่อตั้งธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปรดคลิกที่นี่

เรารับประกันว่าพนักงานทุกคนของเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายของประเทศกัมพูชาอย่างถ่องแท้ และด้วยการที่เรามีวีซ่าและระบบการอนุญาตทำงานอย่างโปร่งใสและเต็มรูปแบบ LocaWize จึงสามารถดำเนินงานตามกระบวนการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงการให้บริการของเราเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โปรดคลิกที่นี่

กระบวนการเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในทฤษฎีและในความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม ด้วยบริการและโซลูชั่นที่ครอบคลุมและครบวงจรที่ LocaWize มอบให้กับลูกค้าของเรา ทำให้เราสามารถสร้างกระบวนการที่เรียบง่ายที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเครียด และสามารถมอบระดับความเชื่อมั่นที่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานในแต่ละวันอย่างดีที่สุด