ស្ថាប័នអាជីវកម្ម

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដំណើរការនៃការរៀបចំអាជីវកម្មនៅក្នុងទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើប្រភេទអាជីវកម្មដែលត្រូវបង្កើត។ ក្រុមហ៊ុន LocaWize អាចជួយឱ្យអតិថិជនយល់ដឹងអំពីប្រភេទអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មអ្វីខ្លះដែលពួកគេគួរតែដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងការចុះបញ្ជីប្រភេទអ្វីដែលចាំបាច់។

អានបន្ថែម

ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជី

ក្រុមហ៊ុន

បច្ចុប្បន្ន មានទម្រង់ជាច្រើននៃ ស្ថាប័នអាជីវកម្មដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ថានប័នទាំងនោះគឺជា ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ការិយាល័យសាខា ការិយាល័យតំណាង ភាពជាដៃគូ និងសហគ្រាសឯកបុគ្គល។ នៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (LLC) មានជម្រើសផ្សេងៗគ្នាចំនួនបី សហគ្រាសឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។

អានបន្ថែម