សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

 

នៅក្រុមហ៊ុន LocaWize យើងយល់ថា ការធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អកើតចេញពីទស្សនៈដែលទទួលបានព័ត៌មាន។ យើងចង់ធានាថា អតិថិជនរបស់យើងមានព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តដែលទទួលបានព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសម្ពុជា។ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់យើង អតិថិជនរបស់យើងនឹងរកឃើញឯកសារ និងតំណដែលចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាពួកគេមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ។ ធនធានខាងក្រោមនឹងធានាថា អតិថិជនរបស់យើងអាចចូលប្រើព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍បំផុត ក្នុងរយៈពេលតិចបំផុត។ តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់យើង ក្រុមហ៊ុន LocaWize បានធ្វើការស្រាវជ្រាវសម្រាប់អ្នក។

 

តើស្ថាប័នអាជីវកម្មប្រភេទអ្វីដែលជនបរទេសអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន?

ទម្រង់ទូទៅបំផុតនៃអាជីវកម្មដែលជនបរទេសចាប់ផ្ដើមបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។ ក៏មានឱកាសសម្រាប់ការបង្កើតក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ភាពជាដៃគូ ការិយាល័យតំណាង សហគ្រាសឯកបុគ្គល ឬការិយាល័យសាខាផងដែរ។

 

តើជនបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដែរឬទេ?

ច្បាប់ទូទៅគឺជនបរទេសអាចធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មបាន។ អាជីវកម្មអាចមានម្ចាស់ជាជនបរទេសមួយរយភាគរយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលមានម្ចាស់ជាជនបរទេសមិនអាចកាន់កាប់ដីបានទេ។

 

តើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាចកាន់កាប់ដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយរបៀបណា?

ដើម្បីកាន់កាប់ដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 

តើអ្វីគឺជាគុណសម្បត្តិនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

គុណសម្បត្តិនៃការធ្វើអាជីកម្មនៅក្នុងប្រទេសម្ពុជាគឺមានច្រើន និងរួមបញ្ចូលទាំងអត្រាពន្ធទាប ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រ និងឧបសគ្គតិចក្នុងការចូលមក។ សេចក្ដីសង្ខេបពេញលេញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមើលបានដោយចុចនៅត្រង់នេះ។

 

តើពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

តាមរយៈការរៀបចំគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ ការបង្កើតក្រុមហ៊ុន ការយល់ព្រមលើគណនីធនាគារសាជីវកម្ម ពេលវេលាអាចចាប់ពីដប់បួនសប្ដាហ៍ដល់ម្ភៃសប្ដាហ៍។ ក្រុមហ៊ុន LocaWize អាចធានាថាពេលវេលារបស់អ្នកមានរយៈពេលឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។

 

តើសេវាកម្មជំនួយអាជីវកម្មអ្វីខ្លះដែលនឹងតម្រូវឱ្យមាន?

ដើម្បីធ្វើឱ្យការចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មមានលក្ខណៈប្រសើរឡើង សេវាកម្មអាជីវកម្មដូចជា ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ ការពិគ្រោះយោបល់អំពីពន្ធដារ និងគណនេយ្យ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញា ដំណោះស្រាយចំពោះលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការ និងទិដ្ឋាការក្នុងចំណោមសេវាកម្មផ្សេងទៀតគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុត។ សម្រាប់បញ្ជីសេវាកម្មពេញលេញដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន LocaWize សូមចុចនៅត្រង់នេះ។

ប្លក់