ដំណើរការនៃការចុះបញ្ជី

ក្រុមហ៊ុន

បច្ចុប្បន្ន មានទម្រង់ជាច្រើននៃ ស្ថាប័នអាជីវកម្មដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ស្ថានប័នទាំងនោះគឺជា ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ការិយាល័យសាខា ការិយាល័យតំណាង ភាពជាដៃគូ និងសហគ្រាសឯកបុគ្គល។ នៅក្នុងការចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត (LLC) មានជម្រើសផ្សេងៗគ្នាចំនួនបី សហគ្រាសឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។

ដើម្បីជួយសម្រួលការយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលអាចកើតមាន នេះគឺជាការពណ៌នាសង្ខេបមួយចំនួននៃទម្រង់អាជីវកម្មនីមួយៗ និងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិសម្រាប់អាជីវកម្មទាំងនោះ។

ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការរួមចំណែកដើមទុន។ វារួមមានសហគ្រាសឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត។ ចំណុចវិជ្ជមានបំផុតនៃការចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថា ទម្រង់អាជីវកម្មត្រូវបានទទួលយកយ៉ាងទូលំទូលាយ។ វាចំណាយដើមទុនតិច ដើម្បីរៀបចំ ($1000USD) ហើយវាត្រូវបានទទួលយកដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគដែលមានការអនុម័ត។ ជាចុងក្រោយបើនិយាយពីគុណសម្បត្តិសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថា ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់អាចបត់បែនបាន។

គុណវិបត្តិនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថា សកម្មភាពនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់ពន្ធ មានការរាយការណ៍កាន់តែខ្ពស់ និងបន្ទុករដ្ឋបាល រួមទាំងជារឿយៗតម្រូវឱ្យមានការយល់ព្រមចំពោះការកែសម្រួលក្រុមហ៊ុន។

ការិយាល័យសាខាគឺជាការតំណាង ឬជាផ្នែកតូចរបស់ក្រុមហ៊ុនមេក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អត្ថប្រយោជន៍របស់ការិយាល័យសាខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថា ខ្លួនផ្ដល់ជូនរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុង ផ្នែកច្បាប់ និងគណនេយ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ គុណសម្បត្តិរបស់ការិយាល័យសាខាគឺថា សកម្មភាពទាំងអស់គឺជាប់ពន្ធ ការិយាល័យសាខាមិនមានសិទ្ធិទទួលបានគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាទេ ក្រុមហ៊ុនមេត្រូវប្រឈមនឹងបំណុលរបស់សាខា ហើយមិនមាននីតិបុគ្គលផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនមេនោះទេ។

សម្រាប់ការិយាល័យតំណាង យើងអាចនិយាយបានថា ការិយាល័យនេះគឺជាតំណាងក្នុងស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនមេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គុណសម្បត្តិនៃការបង្កើតការិយាល័យតំណាងគឺថា ទីមួយមានការអនុម័តយ៉ាងឆាប់ដោយមានឯកសារផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនតូច ហើយក៏មិនមានសកម្មភាពជាប់ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ។ គុណវិបត្តិគឺថាការិយាល័យនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាទេ វិសាលភាពនៃសកម្មភាពដែលអាចអនុញ្ញាតត្រូវបានដាក់កំហិត ពួកគេមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ពួកគេបានទេ ហើយមិនមាននីតិបុគ្គលផ្សេងពី គោលការណ៍នេះទេ។

ដើម្បីចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឯកជន ឬមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ការិយាល័យសាខា ឬការិយាល័យតំណាងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាណាស់។ ការធ្វើអាជីវកម្មតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជារឿងចាំបាច់ផងដែរ។

ដើម្បីរៀបចំក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាតម្រូវឱ្យមានជំហានរដ្ឋបាលមួយចំនួន៖

 1. ការចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 2. ការបើកគណនីធនាគារ
 3. ការចុះបញ្ជីពន្ធ
 4. សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីការបើកជាមួយក្រសួងការងារ
 5. អាជ្ញាបណ្ណ
 6. ចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីរៀបចំក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អាជីវកម្មនានាត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ក្រោមការអនុវត្តបច្ចុប្បន្ន ឥឡូវនេះការដំណើរការត្រូវតែបញ្ចប់តាមរយៈប្រព័ន្ធនៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រសួង។

បន្ទាប់ពីពាក្យស្នើសុំការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មត្រូវបានចាប់ផ្ដើមហើយ អតិថិជននឹងមានរយៈពេលដប់ប្រាំថ្ងៃ ដើម្បីបញ្ចប់ពាក្យស្នើសុំនេះ។ ប្រសិនបើមិនបញ្ចប់ទេ ពាក្យស្នើសុំនេះនឹងត្រូវបានលុបចេញពីប្រព័ន្ធ។

ម្ចាស់សាជីវកម្មនឹងត្រូវរៀបចំអនុសារណៈ និងលក្ខន្តិកជាមុនសិន មុននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ។

យោងតាមច្បាប់ លក្ខន្តិកត្រូវតែមានយ៉ាងយោចណាស់៖

 1. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
 2. អាសយដ្ឋានការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 3. កម្មវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការដាក់កំហិតនានា (មើលខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម)
 4. ដើមទុនដែលមានការអនុញ្ញាតជាប្រាក់រៀល
 5. ថ្នាក់ហ៊ុន និងចំនួនហ៊ុនអតិបរមា រួមទាំងតម្លៃចុះលើបណ្ណ (មើលខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម)។ ប្រសិនបើមានថ្នាក់ហ៊ុនច្រើនជាងមួយ ហើយក៏អាចមានស៊េរីហ៊ុនផងដែរ លក្ខន្តិកត្រូវតែបញ្ជាក់សិទ្ធិ ឯកសិទ្ធិ ការដាក់កំហិត និងលក្ខខណ្ឌដែលភ្ជាប់មកនីមួយៗ។
 6. ការពណ៌នានៃការដាក់កំហិតលើបញ្ហាហ៊ុន ការផ្ទេរ ឬកម្មសិទ្ធិ ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន។
 7. ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដំបូងនីមួយៗដែលពួកគេទាំងនោះត្រូវតែចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិក។
 8. ចំនួនប្រធានជាក់លាក់ ឬចំនួនប្រធានតិច ឬច្រើនបំផុត។

អតិថិជននឹងត្រូវក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានចុះបញ្ជី ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការ។

ជំហានទីពីរនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ជំហាននេះអាចអនុវត្តបាន បន្ទាប់ពីឈ្មោះត្រូវបានអនុម័ត និងត្រូវតែបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំថ្ងៃពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យស្នើសុំតែប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់មក អតិថិជននឹងត្រូវសម្រេចតើថាសកម្មភាពអាជីវកម្មអ្វីដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្ម តម្លៃចុះលើបណ្ណហ៊ុនត្រូវតែបង្កើតឡើង តម្លៃលំនាំដើមត្រូវតែកំណត់ក្នុងតម្លៃ 4,000 រៀល ឬ 1 ដុល្លារអាមេរិក ហើយតម្លៃនេះអាចកែប្រែបាននៅក្នុងលក្ខន្តិក។

ជំហានដ៏សំខាន់ ហើយជារឿយៗជាជំហានដែលមើលរំលងគឺត្រូវធានាថា ក្រុមហ៊ុនមានអាសយដ្ឋានការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជី។ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មស្របច្បាប់ ត្រូវដាក់បញ្ជូនឯកសារបញ្ជាក់ពីអាសយដ្ឋាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន LocaWize អាចផ្ដល់សេវាកម្មដ៏សំខាន់នេះ សូមចុចត្រង់នេះ។

ចុងក្រោយ ត្រូវដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនដំបូង រួមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ការកាន់ភាគហ៊ុន ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ក៏ដូចជាការបញ្ជាក់សញ្ជាតិរបស់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនផងដែរ។

បន្ទាប់មកព័ត៌មានដែលបានប្រមូលអាចត្រូវបានបង្ហាញ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងអនុម័តលើកចុងក្រោយ។

បន្ទាប់ពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន និងបានទទួលឯកសារ និងវិញ្ញាបនបត្រសមស្របរួច ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែប្រើការិយាល័យដែលខ្លួនបានចុះបញ្ជី ដើម្បីរៀបចំ និងរក្សាមាត្រា និងលក្ខន្តិក និងការកែប្រែទាំងអស់ កំណត់សម្គាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងដំណោះស្រាយរបស់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុន ច្បាប់ចម្លងកំណត់សម្គាល់ ដើម្បីផ្ញើ ឬរៀបចំឯកសារដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម (LCE) និងកំណត់ត្រាគណនេយ្យ និងការចុះបញ្ជីប្រាតិភោគ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងនេះគឺបន្ថែមលើកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អាជីវកម្ម ដែលនឹងខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទស្ថាប័នអាជីវកម្មដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ វិញ្ញាបនបត្រសាជីវកម្មឌីជីថលមានផ្ដល់ជូននៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយច្បាប់ចម្លងផ្នែករឹងអាចទទួលបាននៅនាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម វិញ្ញាបនបត្រនេះតម្រូវឱ្យចុះបញ្ជីជាមួយមន្ត្រីពន្ធដារ។ ក្រុមហ៊ុន LocaWize ធានារ៉ាប់រងលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នកចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យមានភាពស្របច្បាប់ សូមចុចចូលត្រង់នេះ។

យើងអាចធានាថាបុគ្គលិកទាំងអស់មានភាពពេញលេញ ដោយអនុលោមតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈប្រព័ន្ធសុំលិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការ និងទិដ្ឋាការមានតម្លាភាពពេញលេញរបស់យើង ក្រុមហ៊ុន LocaWize អាចបញ្ចប់ដំណើរការទាំងនេះបានយ៉ាងងាយស្រួល និងឆាប់រហ័ស។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងទិដ្ឋាការ និងតំបន់អនុញ្ញាតការងារ សូមចុចត្រង់នេះ។

ដំណើរការទាំងនេះអាចមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងផ្នែកគំនិត និងមានលក្ខណៈពិតជាក់ស្ដែង។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយពេញលេញ និងទូលំទូលាយដែលក្រុមហ៊ុន LocaWize ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើង យើងអាចបង្កើតដំណើរការដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភ និងធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងមានក្ដីសុខ និងកម្រិតនៃការធានាដែលចាំបាច់ធ្វើអ្វីក្រៅតែពីការផ្ដោតលើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ ដែលអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនយើងពឹងផ្អែកលើប្រតិបត្តិការទាំងនោះ។