ប្រូហ្វាល់ក្រុមហ៊ុន

LocaWize គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើសេវាកម្ម និងការប្រឹក្សា ដែលផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗជាច្រើន។ សេវាកម្ម និងដំណោះស្រាយរបស់យើងមានគោលបំណងសំខាន់ផ្ដោតលើការផ្ដល់ឱកាសជោគជ័យដ៏ល្អបំផុតដល់អាជីវកម្មកម្ពុជាដែលមានស្រាប់ ឬបានបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗរបស់អតិថិជន។ LocaWize គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងគិតអំពីការបង្កើតអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាសម្រាប់អ្នកដែលបានបង្កើតអាជីវកម្មរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីសម្រួលដល់ការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅក្រុមហ៊ុន LocaWize យើងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយជាច្រើនតាមការចង់បាន និងការប្រឹក្សាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើន។ យើងអាចជួយណែនាំអតិថិជនរបស់យើងនូវប្រធានបទនានាដូចជា របៀបដាក់ឯកសារផ្លូវច្បាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ការទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវ របៀបបង់ពន្ធ និងរបៀបសម្របសម្រួលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអាជីវកម្មកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន LocaWize អាចធានាថា អតិថិជនរបស់យើងអាចនឹងមានបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុត ពេលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បន្ទាប់ពីអតិថិជនរបស់យើងមានដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេនៅនឹងកន្លែងហើយ ក្រុមហ៊ុន LocaWize នៅតែនៅទីនេះសម្រាប់ការដំណើរការដ៏យូរអង្វែង។ យើងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការ ដែលជួយដល់អតិថិជននៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ និងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយរលូន។

នៅពេលអាជីវកម្មដែលបានបង្កើតឡើងរបស់អតិថិជនយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចត្រឹមត្រូវដើម្បីពង្រីក ដំណោះស្រាយមូលដ្ឋានីយកម្មរបស់យើងអាចជួយកំណត់វិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីធានានូវភាពជោគជ័យ។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចបង្កើតដំណោះស្រាយនៃការបកប្រែ ដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងអាចផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយមូលដ្ឋានីយកម្ម និងការបកប្រែជាភាសាអឺរ៉ុប និងអាស៊ីសំខាន់ៗភាគច្រើន ដោយធានានូវវិធីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អបំផុតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។
អត្រានៃថែទាំអតិថិជនរបស់យើង 95% គឺជាសក្ខីភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើង និងសេវាកម្មមានគុណភាពខ្ពស់ ការប្រឹក្សា និងដំណោះស្រាយរបស់យើង។