ការណែនាំអំពី LOCAWIZE

LocaWize គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើសេវាកម្ម និងការប្រឹក្សា ដែលប្ដេជ្ញាផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្ដោតលើវិស័យមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្កើនឧត្ដមភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អតិថិជនយើងនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក និងសកល។

ក្រុមការងារក្រៅស្រុកនៅក្រុមហ៊ុន LocaWize នៅទីនេះ ដើម្បីជួយពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនយើង និងធ្វើឱ្យជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មតាមភូមិសាស្ត្ររបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារតាមតំបន់ជាក់លាក់ និងដំណោះស្រាយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដោតលើវិស័យរបស់យើង។

មិនថាជាការសម្រួលដល់ការបកប្រែ ឬការប្រឹក្សាទូទៅនោះទេ ក្រុមហ៊ុន LocaWize នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្ម និងជួយអតិថិជនរបស់យើងក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនចាប់ពីវិស័យផលិត រហូតដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងចាប់ពីវិស័យទូរគមនាគមន៍ រហូតដល់វិស័យព័ត៌មានវិទ្យា។

អានបន្ថែម

ការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយនៃទីផ្សារកម្ពុជា បញ្ហានានាដែលអាចកើតមាន និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង មានន័យថាអតិថិជនអាចជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន LocaWize ដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការពង្រីក ឬបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន LocaWize នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដល់អតិថិជន និងជួយនៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ មិនថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺជាការបង្កើត ឬការពង្រីកនោះឡើយ។

ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចផ្ដល់ការណែនាំ សេវាកម្ម និងជំនួយដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានា ដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការយល់ដឹងដ៏ល្អប្រសើរនៃមជ្ឈដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់ ផ្ដល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវអត្ថប្រយោជន៍ប្រកួតប្រជែងចំពោះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេ។

អានបន្ថែម

សេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់ជូន

LocaWize គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើសេវាកម្ម និងការប្រឹក្សា ដែលប្ដេជ្ញាផ្ដល់ជូនសេវាកម្ម LocaWise ដែលផ្ដោតលើវិស័យមានគុណភាពខ្ពស់ជាច្រើន រៀបចំជាលក្ខណៈបុគ្គល និងកំណត់គោលដៅសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។ យើងយល់ថា ដំណោះស្រាយដែលដំណើរការនៅក្នុងវិស័យមួយ អាចនឹងមិនដំណើរការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតនោះទេ។ មិនថាអតិថិជនរបស់យើងកំពុងចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនជាលើកដំបូង ឬកំពុងចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ក្រុមហ៊ុន LocaWise ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើន ដើម្បីធ្វើឱ្យដំណើរការមានភាពរលូន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន LocaWise អាចផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម សូមចុចចូល។

ការចុះបញ្ជី

ក្រុមហ៊ុន

ច្បាប់ គណនេយ្យ

និងការពិគ្រោះយោបល់អំពីពន្ធដារ

លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការ

និងទិដ្ឋាការ

ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជសញ្ញា

ដំណោះស្រាយផ្នែកការិយាល័យ

ការបកប្រែ